Karın ağrısına sebep olan en sık neden

Akut apandisit ve apendektomi çocuk yaş grubunda karşılaşılan cerrahi acillerin en başında gelir. Okul öncesi yaşlarda daha seyrek görülen apandisit yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkar Akut apandisitli çocukları 1/3 tanı konulduğunda perfore olmuş durumdadır. Sıvı elektrolit tedavisi ve çok daha güçlü antibiyotiklere rağmen okul öncesi akut apandisitlerin morbiditesi hala yüksektir. Çocuklarda akut apandisitin tanı konulması oldukça güç olabilmektedir Çeşitli raporlarda Çocuklardaki negatif apendektomi oranları %10-15 lere kadar çıkmaktadır A. Apandisitte tanısında en önemli dayanaklar hastanın hikayesi ve fizik muayene bulgularıdır .Kusma ve ateşin izlediği göbek çevresinde başlayan karın ağrısı ilk belirtidir inflamasyonun ilerlemesiyle ağrı sağ alt kadrana oturur ve çocuğun sağ alt kadranı hassaslaşır .Labratuvar çalışmaları ve karın grafileri A. Apandisitte yol gösterici değildir son yıllarda klinik belirti ve bulguları apandisit lehine olan olgularda kompresyon ultrasonografisi%80-94 duyarlılık ,%%90 özgüllük ve %90 oranında doğruluk la tanıya yardımcı olabilmektedir seçilmiş olgularda Bilgisayarlı Tomografi den faydalanılabilmektedir Belirti ve bulguları ameliyat kararı verecek kadar belirgin olmayan hastalar hastanede yatırılarak gözetlenmelidir.Bu arada tekrarlı muayeneler ile tanıya gidilmekte olanak sağlamaktadır. Bu durum hastaya rahatsızlık veren işlemler değildir .Perfore olmuş olduğu düşünülen çocuklarda öncelikle sıvı elektrolit dengeleri düzeltilmeli ve sepsis ve ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek için aerobik ve aneorobik bakterilere yönelik antibiotikler başlanmalıdır. Apandisitin tanı konulduktan sonra tedavisi hemen planlanarak ameliyata alınmalıdır apandektomi iki farklı yöntem ile yapılmaktadır 1.Açık yöntem ile yapılan apendektomi 2.Laparoskopik apendektomi 1. Laparaskopik apendektomide ise Trans umblikal laparoskopik apendektomi yöntemi kullanılır ve üç adet port vasıtasıyla gerçekleştirilir ilk port göbekten girilir ve kamera dır ilk bu yerleştirildikten sonra diğer port lar görerek diğer portlarında yerleştirilmesi sağlanır apendiks bipolar bir enstrüman ile veya monopolar bir kanca ile iskeletize edilir büyük damarlar klipsler ile ve ya sütür ile bağlanır inflame dokuların ve küçük damarların varlığında klips veya dikişlere ihtiyaç duyulmaz apendiks tabanı ya luplar ile yada stapler yardımıyla bağlanır . Ve inflame apendiks göbekten çıkartılarak dışarı alınır bu yöntemin en önemli avantajı hastanede kalış süresini kısaltması ve kozmetik sonuçlarımım iyi olmasıdır .

Laparoskopik apendektomi

port giriş yerleri

Laparoskopik Amelitatta apendiks mezo koterizasyonu 2. Açık yöntemle apendektomi de Sağ alt kadranda M. Ruckey Dawis insizyonu ile yada Mc Burner insizyonu ile girilerek katlar geçilerek apendektomi işlemi yapmak için batına girilir Apendiks kokü ve mezosu kesildikten sonra klemplenir ve sonra bağlanır ve apendektomi yapılır .


Laparoskopik Amelitatta apendiks

mezo koterizasyonu

Güdüğün Gömülüp gömülmemesi cerrahın tercihidir Çeşitli çalışmalarda apendiks güdüğünün sadece bağlandığı ve bağlanıp çekum duvarına gömüldüğü olgularda Yara yeri enfeksiyonu ve post operatif ateş açısından anlamlı fark olmamaktadır içerde püğ varsa Serum Fizyolojik ile içerisi yıkanmalıdır dren konulmasına gerek yoktur karın duvarı uygun şekilde kapatılır .


Açık Apendektomi Ameliyat

insizyon yeri

Perfore olmamış akut apandisitlerde hastanede kalış süresi 3-4 günü geçmemektedir. Perfore olmuş apandisitlerde ise tedavi sırasında gelişebilecek komplikasyonlara göre 7- 15 gün arasında hastanede kalış gerekmektedir.


Açık Apendektomi Cerrahi insizyonsonrası geçilen katlar


Açık Apendektomi mezosununbağlanması


Açık Apendektomiişlemi


Sonuç

Perioperatif bakım ve antibiotiklerin ilerlemesi neticesinde çocukluk çağı apandisitlerde mortalite sıfıra yakındır. Apendektomi geçiren çocukların büyük bir çoğunluğunda uzun dönemde ki sonuçları çok iyidir, çok az bir kısmında barsak yapışıklıkları görülmektedir.